Met welke vragen kan je bij ons terecht en hoe pakken we jouw vraag aan ?

Scholen kunnen ook een beroep op ons doen voor schoolondersteuning, bijvoorbeeld uitwerken luizenstappenplan of meedenken over het leerlingvolgsysteem. 

De school stelt hun zorgvragen via de Fase 2-onthaalmomenten en doet dit d.m.v. het invullen van de Fase 2-onthaalfiche. Deze onthaalmomenten worden jaarlijks vastgelegd in de afsprakennota.
De zorgvragen worden door de zorgcoördinator of de leerlingenbegeleiding besproken met het CLB. De leerkracht stelt de zorgvragen dus niet rechtstreeks aan het CLB maar bespreekt dit in eerste instantie met de ZOCO of leerlingenbegeleider/directie die dan op zijn/haar beurt aanmeldt bij het CLB wanneer blijkt dat de zorg binnen fase 0 en 1 onafdoende blijkt.

Opmerking: We raden aan om een crisissituatie onmiddellijk en telefonisch aan te melden. vb. signalen van ernstige verontrusting (mishandeling, incest, acute suïcide-dreiging) m.a.w. het leven van de jongere/het kind en/of de omgeving is in gevaar.